REGULAMIN:

Z dnia 5.04.2020 r.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona www.zona-idealna.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.zona-idealna.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.zona-idealna.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.zona-idealna.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 2 DEFINICJE

 

 1.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2.    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin
 4. Sprzedawca wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą MYBRAND Tomasz Szymański, adres siedziby: Perłowa 18, 78-100 Kołobrzeg, adres do doręczeń: Perłowa 18, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711716902, REGON: 321388300, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: ola@zona-idealna.pl, tel. +48 695985552.
 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 • 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz klientów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do podania swoich danych, w tym imienia i nazwiska, maila kontaktowego do zakupu.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 • 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, każdego dnia.
 2. Aby złożyć zamówienie, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 3. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
 4. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
 5. podać adres e-mail,
 6. wybrać sposób płatności za zamówienie – Przelewy24.pl
 7. podać dane Kupującego: imię, nazwisko, numer telefonu,
 8. podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
 9. zapoznać się z regulaminem Sklepu i go zaakceptować – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
 10. wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
 11. sfinalizować proces i zapłacić za produkt
 12. po opłaceniu zamówienia, ściągnąć produkt. Produkt będzie dostępny cały czas i istnieje możliwość wielokrotnego jego ściągnięcia bez dodatkowych kosztów.
 13. Po kliknięciu „kup teraz”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 • 5 W przypadku wyboru płatności przelewy24.pl podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości
 1. Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 2. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie powrotnie przekierowany na stronę Sklepu.
 3. Z chwilą dokonania zapłaty, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 4. Kupujący otrzyma, dostęp do zamówionego i opłaconego materiału.
 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Za pośrednictwem tego Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.
 2. Przez realizację zamówienia rozumiemy udostępnienie materiału do ściągnięcia bezpośrednio ze strony sklepu.
 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
 1.     Sprzedawca dostarcza produkt wolny od wad Kupującemu.
 2.     Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może żądać lub złożyć Sprzedającemu:

1)    żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)    żądać usunięcia wady,

3)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1.     Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2.     Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 9 DANE OSOBOWE I POLITYKA COOCKIES
 1.     Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2.     Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 3.     Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4.     Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 5.    ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
 6.    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
 7.    rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 8.     Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
 9.    wglądu do swoich danych osobowych,
 10.    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11.     Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 12.     Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 13.     Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej jednak sytuacji, Kupujący nie będzie w stanie korzystać ze Sklepu, a w szczególności nie będzie w stanie złożyć zamówienia.
 14.     Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.